MySQL

Tips

外部キー制約で削除できないテーブルを強制削除する

mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
mysql> TRUNCATE MY_TABLE;